Aakatayi Official Teaser | Aashish Raj | Rukshar Mir | Rom Bhimana |

Aakatayi Telugu Movie directed by Rom Bhimana. Produced by K R Vijay Karan, K R Kaushal Karan, K R Anil Karan under the VKA Films, it features Aashish Raj and Ruks.